In de afgelopen periode heeft iedere school binnen het samenwerkingsverband een schoolondersteuningsprofiel gemaakt. In de voorbereiding daarop heeft het samenwerkingsverband allereerst een vragenlijst voor docenten ontwikkeld, waarin de kernvragen voor het realiseren van passend onderwijs gesteld zijn. Vervolgens hebben de docenten per team deze vragenlijst individueel ingevuld. De resultaten zijn verzameld en in teamverband teruggekoppeld. Deze informatie vormde de basis voor een teamgesprek over de ambities en de grenzen van passend onderwijs. Op schoolniveau zijn deze resultaten gebruikt als input voor de conceptversie van het schoolondersteuningsprofiel.

Alle scholen hebben hun conceptversie bij het samenwerkingsverband ingediend. Deze versies zijn besproken in het netwerk ondersteuningscoördinatoren en het directieoverleg. Op basis van deze dialoog is in een notitie de basisondersteuning voor regulier onderwijs op het niveau van het samenwerkingsverband beschreven en vastgesteld.
Vervolgens hebben de scholen hun schoolondersteuningsprofiel al dan niet aangepast en ter advisering voorgelegd aan hun MR (OR). De scholen of afdelingen voor gespecialiseerd onderwijs hebben eveneens hun schoolondersteuningsprofiel uitgewerkt. Alle schoolondersteuningsprofielen zijn voor 1 december 2013 bij het samenwerkingsverband ingediend. Het bestuur heeft deze profielen beoordeeld op de vraag in welke mate ze voldoen aan de afspraken inzake de basisondersteuning. Vervolgens is onderzocht of alle profielen gezamenlijk een dekkend netwerk van (gespecialiseerde) onderwijsondersteuning bieden.

Wat verstaan we onder basisondersteuning?
In het verlengde van de visie en uitgangspunten beschouwen wij passend onderwijs als goed onderwijs, waarbij de scholen voortdurend en systematisch werken aan kwaliteitsverbetering van hun onderwijs. Een trend hierbij is dat de scholen hun onderwijs in toenemende mate willen personaliseren. Deze ontwikkeling vergt vernieuwende onderwijsconcepten, die momenteel soms nog maar in een beginfase verkeren. Tevens wordt er steeds meer prioriteit gegeven aan een goede loopbaanbegeleiding (LOB) voor alle leerlingen en voor kwetsbare leerlingen in het bijzonder. De samenhang tussen de organisatie en uitvoering van onderwijsondersteuning en loopbaanbegeleiding is van belang.
Het samenwerkingsverband vo 31.01 gaat er van uit dat de standaarden, zoals verwoord in het toezichtkader van de onderwijsinspectie voor onderwijs en ondersteuning in elk geval gerealiseerd worden, maar stelt tegelijkertijd hogere ambities, die met name gericht zijn op:
- Het verzorgen van boeiend en bindend onderwijs.
- Het verbeteren van de algemeen pedagogisch-didactische vaardigheden van de docenten.
- Het verbeteren van de communicatievaardigheden en houding t.o.v. leerlingen, ouders, collega’s en samenwerkend partners.
- Het in groepsverband (klas) kunnen inspelen op leerlingen met boeiende gedragsvarianten en / of leerproblemen.
- Het ontwikkelen van collegiale onderwijsteams, die zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor het onderwijs en voor elkaar.
Aanmelding