Aanvullingen ondersteuningsplan 14-18

In dit document staan verzameld de aanvullingen en/of aanpassingen van het ondersteuningsplan 14-18. Integraal onderdeel van het ondersteuningsplan is het jaarlijkse programma-activiteitenplan (15-16). Naast dit plan staan een aantal aanpassingen en een aantal aanvullingen op het ondersteuningsplan 14-18, zoals dat vorig schooljaar is vastgesteld. Deze informatie omvat tevens de beloofde aanpak i.v.m. de herstelopdracht n.a.v. het inspectiebezoek dd 6 febr. 2015. Tenzij anders aangegeven zijn deze onderdelen vastgesteld door het Algemeen Bestuur en hebben deze de instemming van de OPR.

Overzicht aanvullingen.

 1. Programma-activiteitenplan 15-16. (dit is inmiddels vastgesteld oor het AB en heeft de instemming van de OPR.
 2. Kengetallen en nieuwe streefgetallen op basis van de actuele leerlingengegevens van 1-10-2014.
 3. De aangepaste meerjarenbegroting n.a.v. de leerlingengegevens van 1-10-2014.
 4. Samenvatting overeenkomst swvvo met og Buitengewoon i.v.m. her besteding en inzet ambulante begeleiding.
 5. Inpassing LWOO en PRO binnen passend onderwijs.
 6. Aanpassing en uitbreiding functioneren ondersteuningsloket i.v.m. het beoordelen van de aanvragen voor toelaatbaarheidsverklaringen. (Dagelijks Bestuur en instemming OPR)
 7. Het privacyreglement t.b.v. het functioneren van het ondersteuningsloket.
 8. Plan van aanpak i.v.m. herbeoordeling zittende leerlingen binnen het VSO. (werkdocument vastgesteld door DB)
 9. Procedure terugplaatsing en overplaatsing leerlingen vanuit het VSO. (werkdocument, vastgesteld door DB)
 10. Afspraken swvvo3101 met VSO De Wijnberg (i.v.m. plaat bekostigde leerlingen)
 11. Afspraken aanpak thuiszitters.
 12. Aanpak beleidsvorming afspraken i.v.m. groeibekostiging VSO. (werkdocument DB)
 13. Aanpak beleid i.v.m. extern toezicht en organisatie swvvo3101. (werkdocument DB)
 14. Informatie t.b.v. ouders (DB en OPR)

Bekijk hier de volledige tekst

Aanvullingen schooljaar 15-16
Naar aanleiding van het schooljaar 15-16 zijn er de volgende aanvullingen. Al deze aanvullingen zijn door het bestuur SWV vastgesteld met instemming van de OPR.

 1.  Uitgangspunten voor toelaatbaarheidsverklaringen VSO
 2.  Beleid opting out LWOO
 3.  Aanpak thuiszitters
 4.  Programma-activiteitenplan 16-17
 5.  Jaarverslag ondersteuningsloket 15-16