Hoofdstuk 12  Het mag wat kosten
De financiën van het samenwerkingsverband

In dit hoofdstuk geven we de meerjarenbegroting van ons samenwerkingsverband, die tot stand is gekomen gebruik makend van de rekenmodule van Infinite.
De volgende uitgangspunten en vooronderstellingen zijn hierbij van toepassing.
- Uitgegaan wordt van een leerlingenkrimp op basis van de verkregen leerlingprognoses van enkele besturen PO in de regio.  Dit hebben we zowel voor de reguliere scholen als de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs aangehouden.
- Uitgangspunt zijn de leerlingentellinggevens per 1-10-2013 zoals die door  Duo-OCW beschikbaar zijn gesteld.
- Uitgangspunt is tevens de door OCW bekend gemaakte financiering passend onderwijs voor schooljaar 14-15 en kalenderjaar 14.
- De streefgetallen uit par 3.7 zijn uitgangspunt voor de meerjarenbegroting.

Bekijk hier de volledige tekst