Hoofdstuk 7  Bestaande voorzieningen herzien
Huidige en nieuwe positie van leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs

7.1. Toelichting
Er ligt momenteel een wetsvoorstel om het LWOO- en PRO beleid ook met ingang van 1 aug 2015 onder te brengen bij de samenwerkingsverbanden passend onderwijs.
LWOO staat voor leerweg ondersteunend onderwijs binnen het VMBO (LWOO). VO scholen ontvangen van de landelijke commissie (RVC) een beschikking voor leerlingen, die aan landelijke criteria voor LWOO voldoen. Bij toekenning ontvangen de VO-scholen in principe gedurende 4 jaar een extra financiële bijdrage van OCW. Alle VO-scholen van ons samenwerkingsverband hebben een LWOO-licentie van OCW. Uit hoofdstuk 2 (en 3) blijkt dat dit om veel leerlingen gaat.
Leerlingen met een indicatie voor praktijkonderwijs (PRO), afgegeven door diezelfde RVC, gaan in de regel naar een specifieke school of afdeling. Binnen swv vo 31.01 leidt dit tot ‘t Wildveld in Venlo of naar de afdeling praktijkonderwijs van het Raaylandcollege te Venray.

7.2. Huidig beleid
Binnen samenwerkingsverband 51.1 is er al een lange traditie om het beleid m.b.t. LWOO en PRO gezamenlijk te voeren en ook om de communicatie met het primair onderwijs samen te doen. Er is een werkgroep LWOO-PRO, waar de LWOO- coördinatoren van de verschillende scholen, de PRO-coördinatoren, alsmede een onafhankelijk projectleider functioneren.
Tevens zorgen zij voor de organisatie van de gezamenlijke onderzoeken voor leerlingen van groep 8 basisonderwijs, waarvoor wellicht extra ondersteuning in het VO via LWOO of PRO nodig is. Dit geschiedt zo vroeg mogelijk in groep 8. De dossiergegevens van de basisschool worden toegevoegd. In afstemming met ouders en basisschool wordt een advies opgesteld en wordt evt. een aanvraag voor een LWOO, of PRO-beschikking in werking gesteld.
In bijlage 17 treft u de rapportage over schooljaar 12-13 aan.

7.3. Toekomstig beleid
De definitieve regeling van het wetsvoorstel LWOO-PRO lijkt duidelijk.
De werkgroep LWOO-PRO heeft de opdracht gekregen om nieuw beleid te formuleren. Allereerst t.b.v. het directieoverleg. Dit als voorbereiding op een advies aan het bestuur van het swv vo. De eerste uitgangspunten en voorstellen zijn voor 1 aug 2014 beschikbaar. Het definitief beleid wordt voor 1 jan 2015 vastgesteld.

Bekijk hier de rapportage 2012-2013 (bijlage 17)