Hoofdstuk 10  Kwaliteit
Kwaliteitszorg en –borging in het samenwerkingsverband

De doelen van passend onderwijs zijn duidelijk verankerd in de visie, beleid en acties van het SWV. Op hoofdlijnen heeft het samenwerkingsverband de activiteiten voor de komende periode gepland. Gekozen is voor een resultaatgerichte benadering waarbij op school en op bovenschools niveau in het belang van de schoolloopbaan van de leerling resultaten geboekt moeten worden. Om zicht te krijgen op de effecten van de inspanningen van de scholen en van het samenwerkingsverband is een toegesneden systematiek voor monitoring en evaluatie noodzakelijk.
Het SWV gaat hierbij uit van de drie kwaliteitsaspecten die de Inspectie voor het onderwijs voorlopig heeft geformuleerd voor passend onderwijs (Toezicht kader passend onderwijs, zomer 2013):
- Resultaten
een passende plek voor iedere leerling door een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen (analyse van het aantal voortijdig schoolverlaters en thuiszitters, zicht op leerlingen die tussen wal en schip vallen, doorstroomgegevens, resultaten samenwerking jeugdzorg);
- Management en organisatie
een duidelijke missie en doelstellingen van het samenwerkingsverband voor passend onderwijs, een slagvaardige aansturing, een sterke communicatie en een doelmatige, inzichtelijke organisatie;
- Kwaliteitszorg
zorg voor kwaliteit middels systematische zelfevaluatie door het samenwerkingsverband, planmatige kwaliteitsverbetering, jaarlijkse verantwoording hierover en borging van verbeteringen

Bekijk hier de volledige tekst