Hoofdstuk 8  Zonder ouders gaat het niet
Samenwerken met ouders

8.1. Inleiding
Ouders worden gezien als partners bij het vormgeven van de schoolloopbaan van hun kind (leerling). Dit uitgangspunt doet een groot appèl op het daadwerkelijk communiceren en handelen van de scholen. De daadwerkelijke verantwoordelijkheid voor de communicatie met de ouders ligt bij de afzonderlijke scholen, die dit in hun schoolplan en schoolgids verder uitwerken. In het schoolondersteuningsprofiel van elke school staan ook de samenwerking en afstemming met de ouders benoemd.
Het samenwerkingsverband komt aan bod, zodra er mogelijk sprake is van zorgplicht en van extra ondersteuning voor de leerling binnen de school of via gespecialiseerde ondersteuning binnen het samenwerkingsverband. Daarnaast komen de belangen en de geformaliseerde inbreng van de ouders aan bod in de ondersteuningsplanraad.

8.2. Ouders en ondersteuning
Hoofdstukken 4 en 5 beschrijven het beleid m.b.t. de basisondersteuning, de extra ondersteuning en de gespecialiseerde ondersteuning. Verder is aangegeven hoe de toewijzing tot extra en gespecialiseerde ondersteuning tot stand komt.
Bij de besluitvorming over de toekenning van extra ondersteuning is de informatie en zienswijze van de ouders altijd van belang. Deze informatie wordt door het ondersteuningsteam geïnventariseerd en meegenomen bij de eventuele toekenning tot extra ondersteuning binnen de school. Na toekenning van extra ondersteuning zijn de mentor en mogelijk de ambulant begeleider verantwoordelijk voor een goede communicatie en betrokkenheid van de ouders.
Het plan (HGPD of ontwikkelingsperspectief’), de (tussentijdse) evaluatie en de bijstelling/ voortgang worden gedeeld met de ouders (en de leerling).
Bij het onderzoeken van de wenselijkheid van gespecialiseerd onderwijs wordt altijd met instemming van de ouders vooraf het Ondersteuningsloket ingeschakeld. Dit loket bepaalt de (tijdelijke) toelaatbaarheid tot bepaalde gespecialiseerde onderwijsvoorzieningen. In directe communicatie met leerling en ouders volgt hierna nog de daadwerkelijke intake en plaatsing op die gespecialiseerde voorziening. Realistische verwachtingen en een oriëntatie op de praktische werkwijze van deze voorziening zijn wezenlijk in dit proces.

8.3. Ondersteuningsplanraad
Het bestuur van het samenwerkingsverband heeft op voorstel van een voorlopige ondersteuningsplanraad de definitieve raad (OPR) geïnstalleerd. Deze raad bestaat uit 6 personeelsleden, 5 ouders en 1 leerling. De OPR heeft een reglement, statuut en huishoudelijk reglement voor de duur van 1 jaar opgesteld, dat door het bestuur is vastgesteld. De OPR heeft instemmingsbevoegdheid t.a.v. het ondersteuningsplan en kan gevraagd en ongevraagd het bestuur van het samenwerkingsverband adviseren. De leden van de OPR zorgen voor een regelmatige terugkoppeling en feedback naar de (G)MR/ Ondernemingsraden.
Naast de formele bevoegdheden zal het bestuur regelmatig feedback en adviezen vragen over de ontwikkeling en uitvoering van de diverse onderdelen van passend onderwijs (zie bijlage 18).

Bekijk hier de ondersteuningsplanraad