Voorwoord ondersteuningsplan

Dit ondersteuningsplan vormt het beleidsdocument van het samenwerkingsverband vo 31.01 (Noord-Limburg) voor de periode 2014 – 2018.

Het voormalige swv vo 51.1 (Noord-Limburg) is een samenwerkingsverband, waarbinnen de VO-scholen, de PRO-scholen/afdelingen en VSO Cluster 4 en hun besturen al meer dan 30 jaar goed samenwerken. Dit samenwerkingsverband is nu uitgebreid met enkele VSO (Cluster  3 en 4) scholen en is aangepast aan de regelgeving passend onderwijs. Door deze regelgeving zijn de verantwoordelijkheden fors uitgebreid. De visie, organisatie en activiteiten van het voormalige samenwerkingsverband vormen de basis van het vernieuwde samenwerkingsverband.

Dit blijkt ook uit het voorliggende ondersteuningsplan. Op tal van plaatsen wordt verwezen naar bestaande documenten, die ook van toepassing zijn op de werkzaamheden en organisatie van het nieuwe samenwerkingsverband. Het zorgplan 13-14 bevat een goed overzicht van de verworvenheden van het voormalige swv vo 51.1. (noord-limburg)

In dit ondersteuningsplan is vanuit de nieuwe regelgeving en nieuwe samenstelling een beschrijving gemaakt van het beleid dat de komende jaren voortgezet wordt. Ook bevat het de elementen, die in de loop van de komende tijd nog verdere uitwerking vergen.

Het ondersteuningsplan heeft een looptijd van 4 jaar. Het samenwerkingsverband zal jaarlijks voor 1 mei een activiteitenplan voor het daaropvolgende schooljaar vaststellen. Het activiteitenplan vormt een nadere uitwerking van dit beleidsplan. Het (inhoudelijk) jaarverslag zal jaarlijks voor 1 november vastgesteld worden. Voor schooljaar 14-15 zal het activiteitenplan voor 1 september 14 gereed zijn. Op basis van deze fasering kan er jaarlijks een bijstelling van het vigerende ondersteuningsplan plaatsvinden.

We zijn voortvarend van start zijn gegaan met de inrichting van de structuur en de afstemming met de maatschappelijke partners.

Medio januari 2014 hebben we een eerste onvolledig concept van het ondersteuningsplan opgesteld. Dit concept is bestuurlijk vastgesteld op 22 januari. Op 23 januari is er OOGO gevoerd. De OPR heeft instemming voor 1 jaar aan dit plan gegeven op 24 februari 2014. Intussen is het plan verder uitgewerkt. Dit ondersteuningsplan is na bespreking binnen het netwerk ondersteuningscoördinatoren overleg en directieoverleg op 14 april 14 vastgesteld door het bestuur. Op 23 april 14 heeft de OPR voor de duur van 1 schooljaar instemming gegeven aan dit ondersteuningsplan.

We zien passend onderwijs als een mooie uitdaging om voor elke leerling onderwijs op maat te organiseren. Een forse uitdaging, die we graag samen en met vertrouwen aangaan!!

Drs. Henk van den Heuvel,

Voorzitter swv vo 31.01 Noord-Limburg.
Handtekening-Heer-vd-Heuvel