Hoofdstuk 1  Waar gaan we voor?
Uitgangspunten, doelstellingen, visie en ambitie

Bij de voorbereiding op passend onderwijs heeft het Samenwerkingsverband VO-VSO 31.01 de volgende stappen gezet:
- inventariserend groepsgesprek op elke school, waarbij aansloten een of enkele leden van de schoolleiding, teamleiders, ondersteuningscoördinator en enkele docenten.
- er zijn korte verslagen van deze gesprekken gemaakt en de gemeenschappelijke lijnen zijn hieruit gedestilleerd.
- tijdens een conferentie voor bestuursleden, directieleden en ondersteuningscoördinatoren van de betrokken scholen zijn deze bevindingen gedeeld, herkend en verder geconcretiseerd.
- de resultaten zijn voorgelegd aan het netwerk ondersteuningscoördinatoren, directieoverleg en bestuur.

Dit heeft geresulteerd in een visiedocument dat vervolgens bij verschillende gelegenheden met andere gremia besproken is. De samenvatting van deze uitgangspunten en visie beschrijven we in par. 1.2. en 1.3.

Bekijk hier de volledige tekst