Een grote meerderheid van de besturen en scholen werken al vanaf 1990 goed regionaal samen binnen het samenwerkingsverband vo 51.1. De Stichting van dit samenwerkingsverband is statutair aangepast aan de nieuwe wettelijke regelgeving en draagt de naam ‘Samenwerkingsverband vo-vso Noord-Limburg’ (vo31.01).
De  schoolbesturen LVO, OGVO, Citaverde en SSMONLh ebben indertijd de stichting opgericht. De besturen van De Wijnberg, Aloysiustichting (Ortolaan), Punt Speciaal (Werkenrode Groesbeek) en Stichting Berkenschutse zijn via een aansluitingsovereenkomst partner van de nieuwe stichting. Daarnaast zijn SSOE (Eindhoven REC-2) en Gilde Opleidingen (MBO) als adviserend lid eveneens aangesloten.

Het SWV heeft een algemeen bestuur met een toezichthoudende taak waarin alle participerende schoolbesturen zitting hebben. Daarnaast is er een dagelijks bestuur dat verantwoordelijk is voor de voorbereiding en uitvoering van beleid. Het dagelijks bestuur bestaat uit 3 of 4 leden, in de regel afkomstig vanuit de besturen met de meeste leerlingen. Het SWV heeft een coördinator. Deze is ambtelijk secretaris van het bestuur en coördinator van de activiteiten en de communicatie.
Het SWV kent verschillende overlegorganen:
- Directieoverleg: alle aangesloten scholen participeren hierin via een gemandateerd lid van de schoolleiding.
- Netwerk zorgondersteuningscoördinatoren: van elke school neemt een zorgondersteuningscoördinator aan dit netwerk deel.
- Werkgroep LWOO-PRO: van elke school participeert een teamleider onderbouw of leidinggevende PRO aan deze werkgroep
- Ondersteuningsplanraad: deze raad behartigt de belangen van het personeel en van de ouders/leerlingen in het kader van passend onderwijs. De raad bestaat uit 6 personeelsleden, 3 ouders en 3 leerlingen.

Organogram