Visie Passend Onderwijs

De wetswijziging Passend Onderwijs treedt op 1 augustus 2014 in werking. Schoolbesturen krijgen zorgplicht en de middelen en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van passend onderwijs. Het belangrijkste doel is alle leerlingen de beste onderwijsplek te bieden.

Passend Onderwijs is niet nieuw. Het werd zes jaar jaren geleden door de Rijksoverheid als een Stelselwijziging in het onderwijs aangekondigd en ingezet. In Noord-Limburg is deze uitdaging actief opgepakt en verbonden met een heldere eigen visie. Er is daarom in deze regio reeds veel bereikt.

In 2013 zijn in de voorbereiding naar het opstellen van een ondersteuningsplan dat o.a. de doelen, uitgangspunten en visie van het SWV bevat, de volgende stappen gezet:
- inventariserend groepsgesprek op elke school, waarbij aansloten een of enkele leden van de schoolleiding, teamleiders, zorgondersteuningscoördinator en enkele docenten.
- er zijn korte verslagen van deze gesprekken gemaakt en de gemeenschappelijke lijnen zijn hieruit gedestilleerd.
- tijdens een conferentie voor bestuursleden, directieleden en zorgondersteuningscoördinatoren van de betrokken scholen zijn deze bevindingen gedeeld, herkend en verder geconcretiseerd.
- de resultaten zijn voorgelegd aan het netwerk zorgondersteiningscoördinatoren, directieoverleg en bestuur.
Dit heeft geresulteerd in een visiedocument dat breed gedragen wordt.