Visie SWV Noord-Limburg

Passend onderwijs is gericht op alle leerlingen. De gedachte is dat ‘boeien, binden en begeleiden’ van leerlingen leidt tot een goede betrokkenheid van elke leerling bij en participatie aan het onderwijs.
Elke school is autonoom in het kiezen en realiseren van haar visie op onderwijs. Binnen het samenwerkingsverband worden deze visies en ervaringen gedeeld met als doel de samenwerking tussen scholen te bevorderen en het leren van elkaar.
Het SWV formuleert haar ambitie passend onderwijs eenduidig en gericht op een dekkend aanbod van onderwijsondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Deze ambitie wordt geconcretiseerd in streefcijfers en prestatie-indicatoren waarop de deelnemende besturen en scholen zich naar elkaar kunnen verantwoorden en aanspreken.

Eigenaarschap van de leerling
Iedere leerling kan zijn eigen HGPD maken!
Er wordt in het voortgezet onderwijs veel over leerlingen gesproken, maar weinig met leerlingen inzake problemen en mogelijke oplossingen binnen de schoolcontext. We gaan uit van het eigenaarschap van leerlingen. Dit doen we via ‘echte’ gesprekken met leerlingen. We gebruiken hun kennis en informatie bij het (samen) bepalen van de te volgen doelen, die een bijdrage aan een optimale leerloopbaan leveren. We willen denken, onderwijzen en ondersteunen vanuit de ontwikkelingsperspectieven van de leerling (gericht op de leerloopbaan). En we maken verbinding tussen de ‘ontwikkelingsgerichte’ begeleiding van leerlingen en de ‘zorgbegeleiding’ van leerlingen. We verbinden en integreren op schoolniveau alle vormen van ondersteuning.

Begeleiden van leerlingen
Er is een duidelijke tendens om meer aandacht aan het begeleiden en coachen van leerlingen te besteden. Vormen van gepersonifieerd leren, werken met ontwikkelingsperspectieven, loopbaanleren en werken met competenties wijzen allemaal in deze richting.

Ouders zijn partners voor de school!
We beschouwen ouders als partner t.b.v. het onderwijsproces van hun zoon/dochter. We hebben vertrouwen in opvattingen en ‘eisen’ van ouders. We zorgen voor tweezijdige communicatie. Zowel m.b.t. informatieavonden als de voortgangsgesprekken over de leerling.
We zorgen voor deskundigheidsbevordering van mentoren en docenten in het voeren van ‘goede’ gesprekken met leerlingen en ouders.

De centrale rol van de docent
Relatie maakt de prestatie! Onze docenten zorgen dat elke leerling zich in de les gezien en gekend voelen. Zij maken  ‘echt’ en ‘oprecht’ contact met de leerlingen. Onze docenten durven te differentiëren; geen elke leerling is namelijk hetzelfde.

Mentor met gevoel en aandacht voor alle leerlingen
We hebben een competentieprofiel voor de mentor, niet iedereen is hiervoor geschikt. We verstevigen het werken in teamverband. En we zorgen t.b.v. docenten en mentoren voor een vlotte en laagdrempelige beschikbaarheid van onderwijs- en zorgspecialisten in de school (meedenken en meedoen).

De ondersteunende schoolorganisatie
Waar houdt onderwijs op en begint zorg? We herbezinnen ons op de ondersteuningsorganisatie. We kijken naar nut en noodzaak van de rollen, taken, bevoegdheden van de verschillende ondersteuningsfunctionarissen in relatie tot de toegevoegde waarde voor leerlingen en docenten.
Onderwijs en ondersteuning gaan hand in hand. We werken  samen met verschillende disciplines. Vanuit gelijkwaardigheid en benutting van ieders competenties.
Personeelsbeleid: we laten bij  het aanname- en personeelsbeleid van (nieuwe) docenten de competentie interactie/communicatie en pedagogische bekwaamheid stevig(er) meewegen.

Samenwerking school-omgeving
Samen kunnen we veel meer dan alleen! Daarom kijken we  over de schutting van onze eigen school heen en gaan we  samenwerken om passend onderwijs te realiseren in onze  eigen school. We bundelen de kwaliteit en continuïteit van de bovenschoolse expertise en brengen deze onder verantwoordelijkheid van het SWV.