Het samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplan voor de duur van 4 jaar vastgesteld. Dit ondersteuningsplan is een beleidsplan dat jaarlijks uitgewerkt wordt in een programma-activiteitenplan. In dit plan (per schooljaar) worden de programma’s concreet uitgewerkt. Hierin worden ook faciliteiten op schoolniveau aangegeven.

De scholen die faciliteiten van het swv ontvangen, dienen een ondersteuningsplan op schoolniveau op te stellen. Hierdoor geeft de school aan hoe de middelen ingezet worden en welke doelen zij daarmee wil behalen. Halverwege het schooljaar vindt er o.l.v. de coördinator een visitatiegesprek plaats. In dit gesprek wordt de opbrengst, de inzet en de ervaringen met de school besproken. Aan dit gesprek participeren tevens twee ondersteuningscoördinatoren van andere scholen, om kennis te delen.

Op het einde van het schooljaar maakt de school een beknopte rapportage. Hierin worden ook de instroom en uitstroom van leerlingen opgenomen. De hierboven aangegeven documenten worden op de site bij de betreffende school geplaatst.

Kijk hier voor de beleidsafspraken en de samenvattende verslagen naar aanleiding van de visitatiegesprekken