Basisondersteuning

In het schoolondersteuningsprofiel geven de scholen weer welke basisondersteuning ze bieden. Hierover zijn in het samenwerkingsverband gezamenlijke afspraken gemaakt. Passend binnen de eigen schoolcultuur, het onderwijsconcept en de structuur van de school biedt elke school basisondersteuning. Ouders en leerlingen dienen betrokken te zijn bij de geboden basisondersteuning.
Het gaat hierbij om een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders voor de ontwikkeling van de leerling. De leerling is betrokken bij en (in de mate van het mogelijke) medeverantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling.

De basisondersteuning is ingedeeld in twee niveaus: reguliere basisondersteuning horende bij het reguliere onderwijsproces en uitgebreide basisondersteuning.

Reguliere basisondersteuning
De reguliere basisondersteuning omvat de begeleiding die aan leerlingen binnen de leeromgeving op school1 geboden wordt, waarbij de ondersteuning geïntegreerd is in het reguliere programma. Hierbij gaat het om het bieden van kwalitatief goed onderwijs en om het afstemmen van het aanbod op de specifieke ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Te denken valt aan kwalitatief goed mentoraat, verantwoord pedagogisch handelen, differentiatie en preventieve activiteiten.

Uitgebreide basisondersteuning
Behalve het aanbod van de reguliere basisondersteuning is er op elke school uitgebreide basisondersteuning ingericht. Deze biedt ondersteuningsmogelijkheden voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan binnen het reguliere onderwijsproces geboden kan worden. Uitgebreide basisondersteuning is in principe tijdelijk van aard, de leerlingen volgen de lessen binnen de reguliere setting, dit kan ook met aanpassingen in hun programma. Er wordt zo veel mogelijk gewerkt met oplossingen op maat, m.a.w. de intensiteit van het traject en de soort ondersteuning kan per leerling verschillen. Ook zal de ondersteuning voor leerlingen met gelijkaardige problematiek naar mogelijkheid gebundeld worden.
Indien na evaluatie blijkt dat een traject van uitgebreide  basisondersteuning niet succesvol is en de effecten van de ondersteuning zich onvoldoende uiten in de reguliere setting, wordt gezocht naar mogelijkheden voor andere ondersteuning of naar een gespecialiseerd onderwijsaanbod (extra ondersteuning Thuisnabij of VSO).