Thuiszitters

Het SWV heeft zichzelf als opdracht gesteld het thuiszitten zoveel mogelijk te voorkomen en daarnaast te analyseren: waarom worden leerlingen thuiszitter en welke interventies zijn nodig en daarnaast succesvol.

De thuiszitters in beeld

Het Samenwerkingsverband vraagt 4 keer per jaar het aantal thuiszitters bij scholen en bij gemeenten op. Over deze aantallen worden onder regie van het samenwerkingsverband gesprekken tussen gemeenten en scholen georganiseerd om de thuiszitters goed in beeld te krijgen en om de thuiszittersaantallen met de partners in het veld te kunnen analyseren.

Actietafel thuiszitters

Het doel van de actietafel is thuiszitten van jongeren te voorkomen. Middels het bespreken in een multidisciplinaire setting van de problematiek van jongeren die al langer vastlopen of dreigen vast te lopen, tracht de actietafel een doorbraak te forceren. De inzet is een verbeterd perspectief richting onderwijs en doelgerichte interventies vanuit de jeugdhulp. De doelgroep is leer- en kwalificatieplichtige jongeren tussen de 12 en 18 jaar die ondanks interventies van school/hulpverlening langdurig thuiszitter (dreigen te) worden. Het is zaak zo snel mogelijk bij (dreigende) thuiszitters te interveniëren, met als doel de (gefaseerde) weg naar school in samenspraak met jeugdhulp en leerplicht zo snel mogelijk te maken en op een kansrijke manier aan het onderwijsproces laten deelnemen. Elke school heeft preventieve maatregelen genomen en beschreven om schoolverzuim te signaleren en aan te pakken (registratie schoolverzuim, inschakelen jeugdarts bij vermoeden van ongeloofwaardige ziektemeldingen en afspraken met leerplicht). De voorzitter van het ondersteuningsloket stuurt de actietafel aan en legt indien van toepassing een verbinding met het ondersteuningsloket. De actietafel heeft een onafhankelijk voorzitter.