De doelen van passend onderwijs zijn duidelijk verankerd in de visie, het beleid en de acties van het SWV. Op hoofdlijnen heeft het SWV de activiteiten voor de komende periode gepland. Gekozen is voor een resultaatgerichte benadering waarbij op school en op bovenschools niveau in het belang van de schoolloopbaan van de leerling resultaten geboekt moeten worden. Om zicht te krijgen op de effecten van de inspanningen van de scholen en van het SWV is een toegesneden systematiek voor monitoring en evaluatie noodzakelijk. 

Het SWVVO3101 werkt met volgende PDCA-cyclus:


Kwaliteitscyclus SWVVO3101 kleiner