Klachtenprocedure

Wanneer ouders, leerlingen en/of scholen het niet eens zijn met beslissingen van het SWVVO3101, dan kunnen ze hiertegen klacht/bezwaar indienen bij het SWVVO3101 of bij andere instanties. Het SWVVO3101 nodigt ieder die een klacht/bezwaar heeft uit voor een gesprek hierover, alvorens een formele klacht/formeel bezwaar in te dienen.

Procedure binnen SWVVO3101

Belanghebbenden  (de school, de ouders en/of leerling) kunnen een bezwaarschrift indienen: Dit is gericht aan de directeur van het SWVVO3101 en wordt ingediend bij het secretariaat van het SWV. Het bevat minimaal:

 • naam/adres indiener
 • omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt
 • onderbouwing van het bezwaar
 • datum en handtekening

Het bezwaar dient te gebeuren binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit van het ondersteuningsloket van het SWV.
Het SWVVO3101 beslist binnen 6 weken na ontvangst van het bezwaarschrift over het bezwaar. Het SWVVO3101 zal altijd de belanghebbenden alvorens over het bezwaar te beslissen, horen. Dit gebeurt bij voorkeur in een persoonlijk gesprek tussen de belanghebbenden en de directeur van het SWV en indien noodzakelijk een andere vertegenwoordiger van het SWVVO3101. Het gehoord worden gebeurt op vrijwillige basis.
Indien een bezwaar een besluit TLV VSO betreft, kan in tweede instantie het bezwaarschrift ingediend worden door het bevoegd gezag van de school of ouders bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaringen SBO/ (V)SO.

Wat?  Waar indienen?
School, ouders en/of leerling zijn het oneens over een besluit van het SWV m.b.t. een TLV of leerarrangement SWVVO3101, bezwaarschriftprocedure 
t.a.v. de directie 
Postbus 829 
5900 AV Venlo 
077-3519284
Na de interne bezwaarschriftprocedure zijn school en/of ouders het nog steeds niet eens met het besluit over de TLV VSO (dit geldt niet voor leerarrangementen of de TLV PrO)  Landelijke Bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaringen SBO/(V)SO 
Postbus 85191 
3508 AD Utrecht 
030-2809590

Andere instanties
Behalve bovenstaande procedure zijn er ook instanties die kunnen ondersteunen bij een verschil van mening  over ondersteuningstoewijzing, schoolplaatsing, verwijdering of OPP:

 • Onderwijsconsulenten
  indien ouders en school een conflict hebben over extra ondersteuning, schoolplaatsing, verwijdering of ontwikkelingsperspectief kunnen ouders en scholen kosteloos een beroep doen op onderwijsconsulenten. Deze onafhankelijke deskundigen bemiddelen tussen de partijen
  Lees meer op Onderwijsconsulenten.nl 
 • Onderwijsgeschillen
  mocht bemiddeling geen uitkomst bieden, dan kunnen ouders en/of de school de landelijke geschillencommissie inschakelen. Deze commissie oordeelt bij meningsverschillen over bovengenoemde onderwerpen. De commissie bestaat uit deskundigen en doet binnen tien weken uitspraak wanneer zij een geschil krijgt voorgelegd. Bij haar oordeel houdt de commissie rekening met het schoolondersteuningsprofiel en het ondersteuningsplan
  Lees meer op Onderwijsgeschillen.nl 
 • College voor de rechten van de mens
  indien ouders van mening zijn dat hun kind binnen het onderwijs een ongelijke behandeling krijgt (bij handicap of chronische ziekte) kunnen ze een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens (voorheen de Commissie Gelijke Behandeling). De uitspraak is niet bindend, maar wordt meestal opgevolgd
  Lees meer op Mensenrechten.nl 
 • Rechtspraak 
  in het Nederlandse recht is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de rechtspraak
  Lees meer op Rechtspraak.nl