Organisatie

De 5 besturen (Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken, Limburgs Voortgezet Onderwijs, CITAVERDE, Onderwijsgroep Buitengewoon en De Wijnberg) participeren via een bestuurder (of gemandateerde vertegenwoordiger) in het bestuur van het samenwerkingsverband.
Het bestuur stelt het ondersteuningsplan, de jaarplannen, het beleid, de begroting en jaarverslagen vast. Het bestuur is verantwoordelijk voor de vaststelling van de koers, missie en visie van het samenwerkingsverband.
Het bestuur draagt zorg voor het realiseren van een geheel van ondersteuningsvoorzieningen en voor de toewijzing van ondersteuningsmiddelen en - voorzieningen. Het bewaakt de kwaliteit van onderlinge samenwerking rekening houdend met de wederzijdse afhankelijkheid. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de instandhouding van het samenwerkingsverband.
De directeur van het samenwerkingsverband adviseert, is ambtelijk secretaris en draagt zorg voor de uitvoering van het beleid.