Jeugdzorg

In het kader van de decentralisatie van de jeugdzorg worden gemeenten met ingang van 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle ondersteuning en zorg voor de jeugd. In de regio Noord-Limburg zijn hiervoor een visie en een plan van aanpak opgesteld.

Ter voorbereiding op de komst van de jeugdzorgtaken wil de regio in enkele gemeenten een pilot met generalisten ofwel gezinscoaches gaan draaien. In Noord-Limburg gaan we gedurende de pilotperiode experimenteren met de verbinding van scholen en huisartsen met gezinscoaches afkomstig uit verschillende werkvelden: behalve van Bureau Jeugdzorg kunnen  deze ook van de jeugdgezondheidszorg (0 tot 19 jr) of het algemeen maatschappelijk werk van een welzijnsinstelling afkomstig zijn.
De gezinscoach werkt in een bepaald gebied / dorp en ziet de jeugdigen en ouders met enige regelmaat. Het is een gekwalificeerde professional die een brede kennis heeft van het hele jeugdhulpdomein: van jeugdgezondheidszorg, opvoed- en opgroeiondersteuning, kinder- en jeugdpsychiatrie en lvb-problematiek . Naast kennis van deze jeugdhulpdomeinen is het ook van belang dat de gezinscoach veel werkervaring heeft op het gebied van jeugdzorg.
Door zijn brede kennis is de gezinscoach in staat om samen met het gezin een plan van aanpak te formuleren, volgens de principes van één gezin, één plan. De gezinscoach luistert, gaat het gesprek aan en is in staat om de eigen kracht van ouders en jeugdigen en hun netwerk te activeren als dat nodig is. Als er hulp nodig is, helpt de gezinscoach zoveel mogelijk zelf, eventueel met ondersteuning van een specialist (bijvoorbeeld uit het CJG). Samen met ouders kijkt hij of zij of er meer specifieke of intensievere zorg nodig is, signaleert meervoudige problemen en schakelt de buurt en of familie in bij onvoldoende zelfredzaamheid. De gezinscoach heeft mandaat om hulp (ook gespecialiseerde zorg) in te schakelen zonder ingewikkelde en tijdrovende indicatieprocedures. Hij of zij heeft een onafhankelijke positie ten opzichte van zorgaanbieders.

Onderwijs
Het onderwijs heeft haar verantwoordelijkheid voor het pedagogisch-didactisch handelen binnen de muren van de school. Daar waar het onderwijs problemen zelf kan opvangen met inschakelen van partijen lost het onderwijs de problematiek op en blijft het de verantwoordelijkheid van de school. Zodra er echter ook problemen op de domeinen “gezin” of “vrije tijd” dreigen of zijn wordt door het onderwijs contact gezocht met de gezinscoach die daarmee de regisseursrol krijgt bij het oplossen van de problemen en als aanspreekpunt voor verdere zorg fungeert.