Rol samenwerkingsverband

Passend onderwijs betekent dat het onderwijs dat  aangeboden wordt voor iedere leerling passend is bij zijn of haar onderwijsbehoefte en mogelijkheden. Het is de ambitie om binnen het regulier voortgezet onderwijs, en waar nodig in het voortgezet speciaal onderwijs, een zodanig gedifferentieerd onderwijsaanbod te creëren dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.  Het algemene doel van het samenwerkingsverband is om passend onderwijs te organiseren.

Het samenwerkingsverband heeft een grote mate van beleidsvrijheid om het onderwijs aan
leerlingen in te richten. Het ondersteuningsplan beschrijft de wijze waarop het
samenwerkingsverband zorgt voor een inhoudelijk sterk onderwijsaanbod, voor een snelle schakeling tussen voorzieningen, weinig bureaucratie (deregulering) en een transparante verdeling van middelen in een organisatorisch en financieel systeem dat het geven van passend onderwijs voor scholen beloont.

De kerntaken van het SWV zijn:
- Zorg te dragen voor adequate informatie om de voortgang van de wettelijke taken, de kwaliteitszorg en de inzet van de financiële middelen te monitoren.
- Vaststellen van het ondersteuningsplan (inclusief begroting) en het doen uitvoeren en monitoren.
- Voeren van overleg met de Ondersteuningsplanraad.
- Voeren van op overeenstemming gericht overleg met de gemeenten en jeugdzorginstellingen.
- Verantwoording naar onderwijsinspectie en OCW/DUO.