Uitgangspunten SWV Noord-Limburg

Het intensieve traject om te komen tot een ondersteuningsplan heeft geleid tot een aantal uitgangspunten. Deze zijn leidend in de uitvoering en de verdere ontwikkeling van beleid.

- Passend onderwijs voor alle leerlingen.
Elke leerling heeft recht op passend onderwijs. Dit is niet exclusief voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeftes. Goed onderwijs staat centraal.

- Pedagogisch optimisme, dus HGPD-denken en handelen.
Dat wil zeggen denken en handelen vanuit ontwikkelingskansen van leerlingen.

- Thuisnabij, schoolnabij onderwijs.
Regulier wat kan, speciaal wat moet. En dan op tijdelijke basis in effectieve samenwerkingsvormen tussen regulier en gespecialiseerd onderwijs.

- Inclusief denken, ‘nooit tussen wal en schip’.
Voor alle leerlingen de meest passend onderwijsvorm zoeken en vinden.

- Samenwerken op alle niveaus.
Gezamenlijke verantwoordelijkheid. Van de verschillende onderwijspartners. Maar ook met en van de verschillende ketenpartners vanuit de jeugdzorg en gemeenten.

- Eigenaarschap van leerling(en) en ouders bevorderen.
Uitgaan van eigen verantwoordelijkheid, kracht en participatie van leerling en ouders.

- De leraar staat centraal, prioriteit is de leraar met zijn/haar groep.
Ook hier geldt zoveel mogelijk uitgaan van de eigen verantwoordelijkheid van de leraar. Ondersteuning is gericht op het versterken van de mogelijkheden van de leraar.

- Efficiënt en effectief ondersteunen in de school.
Binnen de school worden leraren ondersteund bij hun uitdagingen om passend onderwijs voor alle leerlingen te realiseren.

- Speciale onderwijsvoorzieningen zijn nodig.
Niet alles kan binnen het reguliere onderwijs. Een realistische kijk is en blijft nodig. En gespecialiseerde onderwijsvoorzieningen blijven nodig voor een dekkend netwerk van onderwijsondersteuning.

- Betaalbaar en zo weinig mogelijk bureaucratie.
De omvang van gespecialiseerde onderwijsvoorzieningen moet beheersbaar zijn. De toelaatbaarheid tot deze voorzieningen wordt efficiënt georganiseerd.